x

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Το ηλεκτρονικό μπουζουριασμα...Ο λύκος ντυμένος αρνάκι..φόβου τους Δαναούς... και ολα οσα ταιριαζουν...


Δείτε παρακάτω επιστολή από τα δημοτικά σχολεία της χωράς και μετά καν τε σύγκριση με το άρθρο 5 παράγραφος Ε του φεκ...
πόσο ωραία και καλά...για την υγεία μας ρε γαμάτο...μετά για την ασφάλεια μας ρε γαμώτο ...
Μέτα για την Ειρήνη ρε γαμώτο...μετά για το συμφέρον ρε γαμώτο...
μετά πάρε τα α....δια μου ρε γαμώτο...!!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
17 Φεβρουαρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Γενικές αρχές
1. Το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρε−
σιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι ανα−
γκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και
να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία.
2. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρω−
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) που λειτουργεί
στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της
Χώρας.
3. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται ισότιμα σε κάθε
πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική,
επαγγελματική, ασφαλιστική του κατάσταση και τον
τόπο κατοικίας του, μέσα από ένα καθολικό, ενιαίο και
αποκεντρωμένο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.):
α) Αποτελεί πύλη εισόδου των πολιτών στο σύστημα
υγείας.
β) Παρέχει στον πολίτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόληψης, διάγνωσης, θε−
ραπείας, προαγωγής και φροντίδας της υγείας.
γ) Εξασφαλίζει και συντονίζει τη συνέχεια της φροντί−
δας κατευθύνοντας τον πολίτη προς τα άλλα επίπεδα
του συστήματος υγείας.
δ) Σέβεται την αυτονομία και την αξιοπρέπειά τους,
στο πλαίσιο των κανόνων βιοηθικής και ιατρικής δεο−
ντολογίας.
5. Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πε−
ριλαμβάνουν:
α) Όλες τις σχετικές υπηρεσίες υγείας για την παροχή
των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του πολίτη σε
νοσηλευτικό ίδρυμα.
β) Την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και προγραμμά−
των για την πρόληψη νοσημάτων, την καθολική εφαρμο−
γή εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
για επιλεγμένα νοσήματα και την προαγωγή υγείας.
γ) Την παροχή πρώτων βοηθειών.
δ) Την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ψυχικής
υγείας.
ε) Την παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτω−
ση συνδιαχείριση περιστατικών στη δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια φροντίδα.
στ) Την τακτική παρακολούθηση και τη διαχείριση
ασθενών με χρόνια νοσήματα.
ζ) Τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής και κατ’ οίκον
φροντίδας υγείας, καθώς και τις υπηρεσίες αποκατά−
στασης.
η) Τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις υπηρε−
σίες μητέρας − παιδιού.
θ) Την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής
φροντίδας.
ι) Τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
ια) Την πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδοντική
φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη.
ιβ) Την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού.
Άρθρο 2
Δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.
1. Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε.
αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ..
2. Τα Κέντρα Υγείας της Χώρας με τις αποκεντρωμέ−
νες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία,
Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) με−
ταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των
οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες
οργανικές μονάδες τους.
3. Oι Μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Εθνι−
κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή
681
682 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
των Δ.Υ.Πε. ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, εξαιρου−
μένων των Φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα οποία παρα−
μένουν και λειτουργούν στον Οργανισμό.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο
τρόπος και οι λεπτομέρειες της άμεσης επιστημονικής,
νοσηλευτικής και εκπαιδευτικής διασύνδεσης όλων των
δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που απο−
τελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην
οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία
Αναφοράς.
Άρθρο 3
Κέντρα Υγείας
1. Για την ίδρυση και λειτουργία των νέων Κέντρων
Υγείας και των Πολυδύναμων Κέντρων Υγείας των
Δ.Υ.Πε. απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας από τον
Υπουργό Υγείας, έπειτα από εισήγηση της οικείας
Δ.Υ.Πε. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.Πε.. Με απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας δύναται να
χαρακτηρίζονται Κέντρα Υγείας ως Πολυδύναμα, ιδίως,
με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά και αναγκών στε−
λέχωσης σε ιατρικές ειδικότητες.
2. Για την έγκριση σκοπιμότητας λαμβάνονται υπόψη
ιδίως η αναγκαιότητα της ίδρυσης, τα πληθυσμιακά
δεδομένα, η γειτνίαση με υφιστάμενες Μονάδες Υγείας,
οι συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της
περιοχής, η προσβασιμότητα των πολιτών και οι συγκοι−
νωνιακές συνθήκες. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας.
3. Η έδρα κάθε Κέντρου Υγείας ορίζεται με κριτήριο
την ισόρροπη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
4. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας σχεδιάζε−
ται και αποφασίζεται από την Δ.Υ.Πε. και βασίζεται σε
κριτήρια που συνδέονται ιδίως με τις ανάγκες υγείας
του πληθυσμού αναφοράς, την ύπαρξη άλλων δομών
παροχής υπηρεσιών υγείας, τη μορφολογία της κάθε
περιοχής και τις υφιστάμενες συγκοινωνιακές συνθήκες.
5. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας ονομάζεται
Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της
οικείας Δ.Υ.Πε.. Εντός του Το.Π.Φ.Υ., όλες οι δομές πα−
ροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., οι οικογενειακοί ιατροί, καθώς
και οι συμβεβλημένοι ιατροί συνιστούν το Τοπικό δίκτυο
υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Οι Δ.Υ.Πε. διαιρούνται σε Τομείς Πρω−
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σε κάθε δήμο αντιστοιχεί
τουλάχιστον ένας Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.). Ο αριθμός των Τομέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και των αντίστοιχων Τοπικών δικτύων
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. κάθε Δ.Υ.Πε. καθορίζεται με αποφάσεις
του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της οικείας
Δ.Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.Πε..
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών συστήνονται τα Κέντρα Υγείας και εκ−
δίδονται οι Οργανισμοί τους, κατόπιν εισηγήσεων των
οικείων Δ.Υ.Πε. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.Πε.. Με τον Ορ−
γανισμό καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οργανικές Μονάδες
και οι αρμοδιότητες καθεμίας, το περιεχόμενο και η δια−
δικασία τήρησης προσωπικού φακέλου ασθενών, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.Πε. εκδίδεται Εσωτερικός Κανονι−
σμός Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και των λοιπών
δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας με τον οποίο ορίζονται ο τρόπος
και η διαδικασία λειτουργίας των υπηρεσιών τους, η
στελέχωση κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού τους
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8. Οι δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να λειτουργούν σε
εικοσιτετράωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα. Με
αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών κα−
θορίζονται οι ημέρες, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος
και η αναγκαιότητα διενέργειας εφημεριών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση
των σχετικών υπουργικών αποφάσεων οι ως άνω δο−
μές εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστάμενο
καθεστώς και τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά
ιατρεία αυτών δύναται να συμπεριλαμβάνονται στα μη−
νιαία προγράμματα εφημεριών των νοσοκομείων, των
οποίων αποτελούσαν, μέχρι τη δημοσίευση του παρό−
ντος, αποκεντρωμένες μονάδες.
Άρθρο 4
Επαγγελματίες Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ.
1. Επαγγελματίες Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. αποτελούν ο οι−
κογενειακός ιατρός και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, οδο−
ντίατροι, καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας, όπως
οι μαίες, οι επισκέπτες υγείας, οι νοσηλευτές, οι κοι−
νωνικοί λειτουργοί, οι φυσικοθεραπευτές, οι διαιτολό−
γοι – διατροφολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι εργοθεραπευτές,
τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί ιατρικών και
βιολογικών εργαστηρίων, χειριστές ιατρικών συσκευών,
ραδιολόγοι – ακτινολόγοι, οδοντοτεχνίτες και το λοιπό
υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό.
2. Οι επαγγελματίες υγείας που απαρτίζουν την ομάδα
Π.Φ.Υ. έχουν διακριτούς ρόλους στην όλη διαδικασία
προσφοράς υπηρεσιών υγείας και είναι κατάλληλα και
επαρκώς εκπαιδευμένοι ώστε να είναι σε θέση να ερ−
γαστούν σε επίπεδο κοινότητας.
Άρθρο 5
Οικογενειακός Ιατρός
1. Καθιερώνεται ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού
για την παροχή των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο πλαίσιο των
Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που συνιστούν τους
Το.Π.Φ.Υ..
2. Οι Οικογενειακοί Ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στις δομές Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Π.Φ.Υ., στα
ιδιωτικά τους ιατρεία και κατ’ οίκον.
3. Οι Οικογενειακοί Ιατροί παρέχουν δέσμη υπηρεσιών
υγείας η οποία περιλαμβάνει:
α) Τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοση−
μάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων
παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας
υγείας και αποκατάστασης, και εξασφαλίζει το συντο−
νισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς
του Τοπικού Δικτύου κατά περίπτωση, καθώς και με τα
Νοσοκομεία Αναφοράς.
β) Την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύ−
θυνη καθοδήγηση των ασθενών και της οικογένειάς
τους μέσα στο σύστημα υγείας.
γ) Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και
προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή
και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 683
δ) Την παραπομπή των χρηστών των υπηρεσιών υγεί−
ας σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα
περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυ−
μπτωματικών ελέγχων, όπως ορίζουν συγκεκριμένες
κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα, τα οποία
ορίζονται είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από την
οικεία Δ.Υ.Π.Ε. στη βάση των διεθνών προτύπων.
ε) Την επιμέλεια της δημιουργίας και τήρησης του
ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη
που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογό του, διασφα−
λίζοντας τη συνέχεια και το συντονισμό της φροντίδας,
καθώς και την αποτελεσματικότητά της. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της
εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας.
4. Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι συμβεβλημένος ια−
τρός, εκτός εάν εργάζεται ήδη σε δομή του Π.Ε.Δ.Υ.
και παρέχει υπηρεσίες σε συγκεκριμένο Τοπικό Δίκτυο
Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς.
5. Καθήκοντα Οικογενειακού Ιατρού μπορούν να
ασκούν όλοι οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ια−
τρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής.
6. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον Οικο−
γενειακό του Ιατρό από το σύνολο των Οικογενειακών
Ιατρών του οικείου Τοπικού Δικτύου Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
του Το.Π.Φ.Υ., της οικείας Δ.Υ.Πε.. Η αλλαγή του προ−
σώπου του Οικογενειακού Ιατρού του δικαιούχου είναι
δυνατή μόνο μία φορά στη διάρκεια του έτους, όπως
επίσης και κάθε άλλη φορά που συμφωνούν ο δικαι−
ούχος και ο Οικογενειακός Ιατρός. Ο ιατρός που έχει
επιλεγεί από δικαιούχο, ως Οικογενειακός Ιατρός του,
έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιλογή για σοβαρούς
προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Η επιλογή του
Οικογενειακού Ιατρού των ανηλίκων και όσων τελούν
υπό δικαστική συμπαράσταση γίνεται από τα πρόσωπα
που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
ο αριθμός των δικαιούχων που μπορούν να επιλέξουν
τον ίδιο Οικογενειακό Ιατρό, ο αναγκαίος αριθμός των
Οικογενειακών Ιατρών ανά Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών
Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ. της οικείας Δ.Υ.Πε., ο τρόπος και η
διαδικασία επιλογής τους, η διαδικασία ανάθεσης καθη−
κόντων Οικογενειακού Ιατρού σε ιατρούς των Κέντρων
Υγείας, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόμε−
νό τους, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Οικογενειακών
Ιατρών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών καθορίζονται τα ζητήματα που διέ−
πουν έννομες σχέσεις των Οικογενειακών Ιατρών με τις
Δ.Υ.Πε. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 6
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εποπτεία και αξιολόγηση
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις Δ.Υ.Πε.
1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμμα−
τισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτές ρυθ−
μίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) προστί−
θενται τα ακόλουθα: «ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη του
δικτύου της Π.Φ.Υ., καθώς και η κατάρτιση στρατηγικού
σχεδίου δράσης για την Π.Φ.Υ. σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
της Δ.Υ.Πε.».
2. Στο άρθρο 4 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) η παρ. 1Α.α
τροποποιείται ως εξής:
«Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.»
3. Στο άρθρο 4 του ν. 3329/2005 προστίθενται τα
ακόλουθα:
α) Στο τέλος της παρ. 2α προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας είναι αρμόδιο για την εποπτεία, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την τομεοποίηση, την
ανάπτυξη και το σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου
δράσης του Π.Ε.Δ.Υ. της οικείας Δ.Υ.Πε..»
β) Στο τέλος της παρ. 2β προστίθενται τα ακόλουθα:
«Έργο του Τμήματος αποτελούν η συλλογή και επε−
ξεργασία όλων των εκθέσεων και αναφορών για τις
Μονάδες Π.Φ.Υ. και η τελική αξιολόγηση των Μονάδων
αυτών συνοδευόμενη από προτάσεις για τη βελτίωσή
τους. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πρωτόκολλα και δελ−
τία βέλτιστης πρακτικής που δημοσιεύονται με από−
φαση του Υπουργού Υγείας και αφορούν σε κριτήρια
ποιότητας, αποτελεσματικότητας, επίτευξης στόχων και
ασφάλειας των παρεχομένων υπηρεσιών στις Μονάδες
Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ..»

Stranger

Δεν υπάρχουν σχόλια: